C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящото съобщение има за цел да Ви информира за извършваните от РАЙОНЕН СЪД ЧЕРВЕН БРЯГ дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, Закона за защита на личните данни.

1. Данни за администратора и за контакт с него.

Районен съд Червен бряг е юридическо лице, администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на Районен съд Червен бряг са: гр.Червен бряг, ул.“Екзарх Йосиф“ №6 – на който адрес може да изпращате по пощата искания до съда като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на Районен съд Червен бряг.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: chbryag-rs@justice.bg , или да изпращате по факс: +359 92326.

2. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С Длъжностното лице за защита на данните на Районен съд Червен бряг – Росица Иванова / титуляр/ респ. Илияна Печашка /заместник/, адрес: гр.Червен бряг, ул.”Екзарх Йосиф” №6, телефон: 065993009, може да се свържете на електронен адрес: chbryag-rs@justice.bg като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Районен съд Червен бряг осъществява правомощията, предвидени в Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, Кодекса на труда и други нормативни актове, при което обработва лични данни в следните регистри:

1. Регистър „Деловодство, участници в производства по граждански, наказателни и административни дела ” .

2.Регистър «Бюро съдимост»

3. Регистър „Човешки ресурси”

4. Регистър „Съдебно изпълнение”.

5. Регистър “Финансово счетоводен”.

При упражняване на правомощията си Районен съд Червен бряг обработва лични данни на страни по граждански, наказателни и административни дела, свидетели, вещи лица, деца, заинтересовани страни, жалбоподатели, адвокати и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл.1, пра.1 от Директива (ЕС) 2016/680 . В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, Районен съд Червен бряг обработва лични данни на на кандидати за работа, служители, магистрати, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията, физически лица, напуснали такива или починали, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори.

Категориите обработвани данни са относно :

• Физическа идентичност – имена, паспортни данни (ЕГН, адрес, телефон за връзка, месторождение, подпис и други необходими за идентифициране на субекта на данни, събрани и съхранявани за нуждите на дейността на ЧРС).

• Социална идентичност – данни относно образование и допълнителна квалификация, трудова дейност и професионална биография;

• Семейна идентичност – данни относно семейното положение на лицето;

• Икономическа идентичност – информация за номер на банкова сметка, данни относно имотното и финансово състояние на лицето, участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа на дружества и други, изискуеми с оглед преценка на изискванията за съвместимост за съответната длъжност;

• Лични данни относно съдебното минало на лицето (свидетелство за съдимост в зависимост от длъжността);

• Данни за здравословно състояние – медицинско свидетeлство, данни, съдържащи се в болнични листове, представяни от самите служители като субекти на данните, решения на ТЕЛК/НЕЛК и др.п.

• Категории получатели, пред които се разкриват личните данни: субектите на данни и лицата, предвидени в нормативен акт.

Когато Районен съд Червен бряг обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

4. Категории получатели на данни извън РС-Червен бряг

Районен съд Червен бряг не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

- държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (ВСС, НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, Държавна агенция „Архиви”, Министерство на правосъдието, органи, искащи предоставяне на правна помощ, други органи на съдебната власт и др.);

- банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

- куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

5. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни РС-Червен бряг обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство и вътрешните правила за учрежденския архив в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

6. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а именно:

- право на достъп;

- право на коригиране на неточни или непълни данни;

- право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС;

- право на ограничение на обработването;

- право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС;

- право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.

- право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Районен съд Червен бряг (писмено или по електронен път,) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Районен съд Червен бряг.

7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, може да подадете жалба до Инспектората на ВСС или до Административен съд – Плевен.

8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Районен съд - Червен бряг не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации, освен в установените от Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и действащото българско законодателство случаи.

9. Въведени от Районен съд -Червен бряг мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на РС-Червен бряг за мерките за защита на личните данни, утвърдени със заповед № РД-09-25/2019г. на Адм.ръководител на РС-Червен бряг , са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и Директива (ЕС) 2016/680, като пълният текст на които може да видите тук и тук.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни, може да получите от длъжностното лице по защита на данните на в Районен съд Червен бряг.

Районен съд Червен бряг

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация