C C C C A+ A A- X

История

   Основата на стабилната организация на съдебната власт е поставена с приемането на Търновската конституция. През 1880 година със Закон за устройството на съдилищата се създават мирови съдилища, който се налагат като основа на правосъдието, поради необходимостта от евтино и бързо правораздаване по масовите и незначителни наказателни и граждански дела. Идеята е заимствана от Руската империя, както и от други европейски страни като Англия, Германия и Франция. Мировият съд е едноличен орган с район на действие, обикновено съвпадащ с административната околия. Независимо, че на картата на Царство България най-младият град за онова време – Червен бряг се обозначава на 26.06.1929 година, от нотариалните книги, съхранявани в наши дни в Агенцията по вписвания в сградата на Районен съд град Червен бряг, е видно, че първия акт, издаден от мирови червенобрежки съдия Ст. Ковачев е на 06.11.1923 година.

   През периода 1923-1924 година в Червен бряг са действали мирови съдия Ст. Ковачев, Тодор Цеков и Ст. Кръстев.

   През 1925 година фигурира името на Батю Батев, а през 1926 година действащ мирови съдия е Величко Василев.

   През 1927 година нотариалните актове са подписвани от мирови съдия Васил Кипров и Емил Вълчев.

   Действащ Червенобрежки мирови съдия, видно от нотариалните актове, през 1934 година са Стефан Драганов и Христо Данаилов.

  През 1934 г. се приема Наредба-закон за устройство на съдилищата (НЗУС) в България. С нея се създава нова система от правораздавателни органи. Промяната в съдебната система е продиктувана от извършеното административно деление на страната, при което окръзите се закриват, а вместо тях се създават области. Мировите съдии се преобразуват в околийски съдилища, а окръжните – в областни съдилища.

   За съжаление през периода от 1935 до 1937 година няма налични нотариални книги както в Агенцията за вписвания, така и в архива на самото звено.

   По данни от „Пътеводител на Плевенския държавен архив 1878-1944“ I част, публикуван в сайта на Държавния архив става ясно, че на територията на Плевенски окръг през 1934 г. действал Окръжен съд град Плевен и околийски съдилища във всяка околия на окръга, а също и в град Червен бряг. В същия архив се споменава за съществуването на съд в Червен бряг от 1925 година, независимо, че нотариалните книги свидетелстват за първия подписан акт през 1923 г. от червенобрежки мирови съдия.

   От 1937 г. до 1949 година във всички нотариални книги фигурира името на вече околийски червенобрежки съдия Софроний Арсов, което също е доказателство за съществуването на преименувания вече Червенобрежки околийски съд. В томовете от 1941 година се споменава името на околийски съдия Руско Русинов, а през 1947-1949 година имената на Крум Радков и Русан Додев. В периода от 1949 г. до 1 декември 1952 година нотариалните сделки са извършвани от околийски съдия Иван Тончев.

   Със Закон за устройството на съдилищата, публикуван в ДВ 92/07.11.1952 г. компетентността на бившите околийски съдилища се поема от народните съдилища. В тази насока е и „Пътеводител на Плевенски държавен архив 1944-1975“ част II, от който е видно, че всички околийски съдилища през 1952 г. се преименуват в Народни съдилища.

   Видно от нотариалният том на Служба по вписвания от 01.12.1952 година Иван Тончев подписва нотариалните актове вече като народен съдия.

   През 1953 година като съдии в Червенобрежкия съд се срещат имената на Стойно Стойнов и Антон Балавесов, а през периода 1954-1955 година като народен съдия фигурира само Антон Балавесов.

   В годините от 1956-1958 година съдия е бил Тома Томов, в периодът 1959-1960 година – народните съдии Дошо Петров и Димитър Атанасов Месечков, от 1961 година до 1966 година народен съдия е бил Димитър Месечков, през 1967 и 1968 година се срещат имената на народните съдии Стою Цонов Стоев и Мануил Стойчев Иванов.

   Със Закона за изменение на Закона за устройството на съдилищата и Закона за избиране на народни съдии и съдебни заседатели при народните съдилища (ДВ 88/ 6.11.1973 г.) името на народния съд се заменя с районен съд. През 1976 г. със Закон за устройството на съдилищата се установяват следните съдилища – районни, окръжни и Върховен съд.

   Към Плевенски окръжен съд се числят Плевенски, Червенобрежки, Никополски и Левчански районен съд. В правосъдните органи не се извършва съществена промяна в структурата им, като новосъздадените районни съдилища само заместват съществуващите до момента народни съдилища.

   С оглед нотариалните книги дълъг период на управление в Червенобрежкия съд е имал народния, а впоследствие районен съдия Георги Нитов. Той е бил правораздавател от 1969 година до 1985 година, а през 1986 година в съда вече са двама районни съдии – Георги Нитов и Филип Иванов, практикували до 1990 година заедно. Периодът от 1991 до 1994 година районни съдии са били Татяна Хинова и Филип Иванов.

   До този период по данни от бивши съдии и служители сградата на съда се е намирала под Общинския пазар на ъгъла на улица „Княз Борис I“. През 1995 година като районни съдии работят съдия Зоя Панчева, а председател на съда е съдия Любомир Кръстев. През същата година съда е изместен в друга сграда, част от която е дадена безвъзмездно за ползване от Община Червен бряг, а другата част е собственост на Висш съдебен съвет, където се намира и до днес на улица „Екзарх Йосиф“ №6.

   От 2004 година в Районен съд Червен бряг правораздават и новоназначените съдия Доротея Симеонова, и съдия Христо Първанов, който в периода от края на 2004 до 2015 година е Административен ръководител - Председател на съда. През 2005 година са назначени в районния съд съдия Цанко Зорнишки и съдия Йохан Дженов, който и към настоящия момент е районен съдия. След смъртта на съдия Зорнишки от 2012 година в съда и до днес правораздава съдия Виолета Николова, която е и Административен ръководител на Районен съд град Червен бряг. През 2017 година в съда е назначена съдия Катя Велисеева, която към настоящия момент е командирована в Софийски районен съд.

   През годините в Районен съд град Червен бряг като изпълнителен орган в изпълнителния процес действа съдебен изпълнител, чийто правомощия са принудително събиране на частни и публични вземания с основна правозащитна функция– принудително изпълнение на граждански права. Съдебен изпълнител в периода от 1980 г. до 1986 г. е била Поля Томова, а през 1984 г. постъпва Божин Кръстев, изпълняващ длъжността до 1985 година. В периода от 1985 година до 1995 година съдебен изпълнител е Зоя Панчева, която след това става районен съдия в червенобрежкия съд.

    От 1995 година до момента Държавен съдебен изпълнител е Анатолий Атанасов.

   С приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, обн. в ДВ бр.104/06.12.1997 г., влязъл в сила от 07.01.1997 година нотариалните действия се извършват вече от нотариуси, а не както до сега от районните съдии. С постановление № 339/01.09.1997 г. се изменя и допълва Правилника за вписванията, като навсякъде думите „нотариати“ се заменят с думите „служби по вписванията“ , а „нотариус“ се заменя със „съдия по вписванията“. Дейността по извършване на сделките и тяхното вписване се разделя, като първата се осъществява от нотариусите, а втората от съдиите по вписванията. Така разделянето на държавната удостоверителна функция от държавния контрол върху подлежащите на вписване актове води до създаването на институцията на съдията по вписванията.

   Първият съдия по вписванията в Районен съд град Червен бряг е Пламенка Халачева. През 2000 година Светослава Цонева е изпълнявала тази длъжност за няколко месеца, а след нея от 2000 до 2002 година съдия по вписванията е Ралица Коновска.

   От 2002 година до настоящия момент г-жа Даниела Георгиева е съдия по вписванията в Районен съд град Червен бряг.

    Гореизложените данни за съществуването и организацията на Районен съд град Червен бряг са взети от бивши и настоящи служители на съда, съдии, адвокати, както и от сайта на Държавен архив – Плевен.

   Огромна благодарност дължим на г-жа Мария Мишева и Христинка Георгиева Иванова, бивши служители на съда, помогнали с много факти и обстоятелства за изясняване на историята на съда.

   Червен бряг е малък, със сравнително нова история град, която не надхвърля един век, но бурното развитие на селското стопанство и икономика през годините, независимо от спадовете и финансовите кризи, е довела до необходимостта от правораздаване и създаване на съд в града.

   С помощта на нотариалните книги, съхранявани в съда, информацията от жители и служители в съда, както и архивните документи се надяваме,че са споменати имената на всички съдии, правораздавали в съда от неговото създаване.

   Това са хората градили и оставили светла диря в историята на града,заслужаващи да се знаят имената им, пример за нас – днешното поколение, продължители на делото за чиста и свята Република.

   Снимка на първия акт от 06.11.1923 година, подписан от мирови съдия от Червенобрежкия съд.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация