C C C C A+ A A- X

Свидетелство за съдимост

КАКВО Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.

ЗАЩО МИ Е НЕОБХОДИМО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро или за търговия с ценни книжа), както и за регистриране за упражняване на определена професия (напр. адвокати, лекари, архитекти).

КАК ДА СИ ИЗВАДЯ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
За да се извади свидетелство за съдимост, трябва да се предприемат следните стъпки:

1. Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето (примерна молба е показана на обратната страна на брошурата). Молбата за издаване на свидетелство може да бъде подадена и чрез районен съд по местоживеене на молителя.
Молбата трябва да съдържа следната информация:
- Трите имена и адреса на молителя
- Гражданство
- Единен граждански номер
- Трите имена на майката и бащата на молителя
- Място и дата на раждане
- Причина, поради която се иска свидетелство, а когато се касае за постъпване на работа - точната длъжност.

2. Следните документи трябва да се приложат към молбата:
- документ за самоличност
- акт за раждане
- удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина

3. Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.

4. Документ за внесена по банков път държавна такса (5 лева). В сградите на някои съдилища има клонове на банки. Ако такива няма, съдебният служител ще насочи молителя към най-подходящото място за плащане.
Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, когато това е възможно, или до 3 дни от постъпването на молбата. Когато молбата е подадена чрез районен съд, различен от този по месторождението на молителя, свидетелството се издава в срок до 7 дни от подаването на молбата.


Свидетелството за съдимост важи за срок 6 месеца от датата на издаването му.

 

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

С изменение на Наредба №8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (ДВ бр.14/2013г.) се въвежда възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието, след подаване на заявление по електронен път.

Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред.

Заявител може да бъде само физическо лице, на което е издаден квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Чрез него лицето се идентифицира при заявяване на услугата.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерство на правосъдието интернет страница, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерство на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система . То е достъпно на обявената от Министерство на правосъдието интернет страница чрез предоставения код за достъп.

Заявленията за издаване на електронни свидетелства за съдимост, както и подробна информация, свързана с тази услуга са достъпни на специализираната интернет страница на Министерство на правосъдието –

https://cs.mjs.bg/

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация