C C C C A+ A A- X

Състав

ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА НИКОЛОВА

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Телефон: тел: (0659) 9 30 09; факс: 0659/9-23-26

Родена на 30.09.1977 г. в гр.Плевен.

Завършила висше юридическо образование във ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр.Велико Търново.

Съдебен кандидат в Окръжен съд Плевен за периода 03.01.2002 г. до 03.08.2002 г.

Работила на длъжност „Юрисконсулт“ във „В и К” ЕООД гр.Плевен от 08.04.2003 г. до 26.01.2006 г.

Районна прокуратура гр.Плевен - Младши прокурор от 26.01.2006 г. до 01.10.2008 г.

Районна прокуратура гр.Плевен - Прокурор от 01.10.2008 г. до 04.04.2012 г.

Районен съд гр.Червен бряг – Районен съдия от 04.04.2012 г. до 06.10.2015 г.

Районен съд гр.Червен бряг – Административен ръководител – Председател от 06.10.2015 г. до настоящия момент

Допълнителни квалификации:

- Пилотен курс „Сексуални престъпления срещу деца.Права на пострадалото дете в българския наказателен процес- необходими промени“

- „Настаняване на работното място“ по проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители“

- „Международно хуманитарно право „ 17-19.09.2014 г. гр.Поморие

- „ The validy and admissibility of Elektronic Evidence in Cyber crime cases – Child Pornography Fnline Froud Ciberloundering and other crimes 05-06 юни 2014 г., Прага

- „Специализирано обучение по обхват, цели, материално правни и процесуално правни аспекти на финансовото профилиране” 23-25 март 2015 г., Правец

- ”Производства по обжалване на индивидуални административни актове по ЗСПЗЗ.Проблеми по допустимостта и основателността на жалбите” 19-20.02.2015 г. , НИП София

- ”Planning and justifying the search and seazuring electronic evidence”- 2-3 юни 2015 г., Рига, Латвия

- ” Enchancing cross border law enforcement cooperation to reduce drug supply”- 16-17 април 2015 г. Трир, Германия

- ”Особености на делбеното производство” - електронно дистанционно обучение НИП София, 08.03-23.04.2016 г.

- ”Практически въпроси на непозволеното увреждане”- електронно дистанционно обучение НИП София, 17.05.-16.06.2016 г.

- ”Практически акценти при прилагане и годишно докладване по СФУК.Годишна инвентаризация, външен одит.”-06-07.07.2016 г., гр.Плевен, Превента Инфо

- ”Интегриран подход за справедливо правосъдие”-19-20.10.2016 г., гр.Плевен, ИСДП

- „Мерки за процесуална принуда” – електронно дистанционно обучение НИП София , 25.10-08.12.2016 г.

- „Въпроси на трудовото право”- електронно дистанционно обучение НИП София, 04.04.-23.05.2017 г

- „Наказателно правна защита на децата – жертва на престъпление”- електронно дистанционно обучение НИП София електронно дистанционно обучение НИП София , 22.05-20.06.2017 г.

- „Експертиза на алкохол и упойващи вещества при водачи на МПС“ – електронно дистанционно обучение НИП София, 21.03.-02.05.2017 г.

- „Процесуални нарушения в наказателното производство”- електронно дистанционно обучение НИП София, 19.09-07.11.2017 г.

- „Управление на съдебната администрация”- електронно дистанционно обучение НИП София, 01.10-05.11.2017 г.

- Актуални промени в НПК”-14.11.2017 г.

- „Специфични спорове и производства , свързани с наследяването”-30.03.2018г., гр.Плевен

- „Пряко прилагане на чл.8 от ЕКПЧОС в административното, гражданското и наказателното производство”- електронно дистанционно обучение НИП София, 05.04-14.05.2018 г.

- „Европейски стандарти за защита на личните данни” – електронно дистанционно обучение НИП София, 10-18.05.2018 г

- „Наказателно правни аспекти на домашното насилие”- електронно дистанционно обучение НИП София, 15.05-15.06.2018 г .

- „Учредяване на право на строеж, договори за строителство, предварителни договори – вещно правни и облигационни аспекти“ 26.10.- 27.10.2018 г., гр.Плевен, организиран от Съюз на съдиите

- „Предизвикателства на Орхуската конвенция в правоприлагането“ - електронно дистанционно обучение НИП София, 03-13.12.2018 г.

- „Правни спорове в здравеопазването“ – 13.06.2019 г., гр.Ловеч

От 06.10.2015 г. до настоящият момент - Административен ръководител Председател на Районен съд гр.Червен бряг.

ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ

Районен съдия в Районен съд гр.Червен бря

Роден на 21.09.1972 г. в гр.Червен бряг, обл.Плевен.

Завършил висше юридическо образование ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна.

В периода 08.05.2001 г. до 28.02.2005 г. – адвокат от Адвокатска колегия Варна.

Районен съдия в РС-Червен бряг от 07.04.2005 г. до настоящия момент.

С Решение на ВСС по Протокол № 24 от 24.06.2010 г. съдия Дженов е придобил статут на несменяемост, считано от 24.06.2010 г.

С Решение на ВСС по Протокол № 43 от 18.11.2010г. съдия Дженов е повишен на място в по горен ранг „съдия в ОС”

Допълнителни квалификации:

- участие в семинар“Съдебна психология. Изслушване на непълнолетни“- 05.11.2014 г.;

- участие в семинар “Гаранция за защита правото на свобода на мисълта, съвестта и религията. Гаранции за правото на свободно събиране, сдружаване“-18.06.2014 .;

- участие в семинар „Работна среща наказателни, административни и граждански аспекти за защита правата на човека. Перспективи пред националното и европейското законодателство.“- 21.05.2015 г.;

- участие в семинар „Системното място на ЕКПЧ в българската правна рамка. Задължение за предоставяне на вътрешно правни средства за защита.“ -28.05.2015 г.;

- участие в семинар „Обединени за справедливост“ – 30.10.2015 г.;

- участие в семинар „Административно наказателна отговорност“- 30.09.2016 г.;

- участие в семинар „Специфични въпроси на вещното право.Кадастър и регулация“.- 02.12.2016 г.;

- участие в семинар „Ефективно разследване на наказателни дела в съответствие със стандартите на ЕКПЧ. Доказателства и док. средства. Използване на СРС като док. средство“- 07.12.2016 г.;

- участие в семинар „Промените в НПК“-08.12.2017 г.;

- участие в семинар „Компютърни престъпления“- 29.06.2018 г.;

- участие в семинар „Балистични експертизи и документи изследвания“.- 28.01.2019 г. и др.

ХРИСТО ВИТКОВ ПЪРВАНОВ

Районен съдия в Районен съд гр.Червен бряг

Роден на 17.02.1967 г. в гр.Гулянци, обл.Плевен.

Завършил висше юридическо образование в Технически университет – Варна.

Работил в МВР – Плевен - от 01.09.1987 г. до 31.01.1995 г. , както и като помощник –следовател в Окръжна следствена служба - Плевен – от 01.02.1995 г. до 01.07.1997 г. и следовател от 14.07.1998 г. до 19.01.2000 г.

Съдебен кандидат в Окръжен съд Плевен от 01.07.1997 г. до 01.07.1998 г. Адвокат в АК-Плевен

от 15.03.2000 г. до 31.12.2003 г.

Районен съдия в Районен съд Червен бряг от 29.01.2004 г. до 23.11.2004 г.

В периода 23.11.2004 г. до 06.10.2015 г. – Административен ръководител Председател на РС-Червен бряг.

Решение на ВСС по Протокол № 11 от 11.03.2009г. съдия Първанов е придобил статут на несменяемост, считано от 11.03.2009г.

С Решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 27, т.6.4 от 27.06.2017г. – съдия Първанов е повишен на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”

Допълнителни квалификации:

- участие в семинар „Актуални промени в НПК“ 14.11.2017г.;

- участие в семинар “Компютърни престъпления“ гр.Плевен- 29.06.2018г. и др.

От 06.10.2015г. до настоящият момент - Районен съдия в Районен съд гр.Червен бряг.

КАТЯ НИКОЛОВА ВЕЛИСЕЕВА

Районен съдия в Районен съд гр.Червен бряг

Родена на 22.02.1982 г. в гр.Дряново.

Завършила висше юридическо образование във ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр.Велико Търново.

Работила в „Напоителни системи” АД гр.София на длъжност юрисконсулт в периода 07.05.2012г. до 11.10.2013г., както и в АСВ – юрисконсулт в периода 14.10.2013г. до 15.09.2014 г.

Преминала задължително първоначално обучение по ЗСВ за младши съдия в период 23.09.2014 г. – 23.06.2015 г.

Младши съдия в Окръжен съд Велико Търново в периода 24.06.2015 г.-01.12.2017 г.

Считано от 01.12.2017г. заема длъжността „Районен съдия“ в РС-Червен бряг.

съдия Катя Велисеева е командирована в Софийски Районен съд, считано от 01.02.2018 г.

Допълнителни квалификации:

АНАТОЛИЙ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Червен бряг

Телефон: тел: (0659) 9 30 09

Роден нa 13.09.1964 г. в гр.Кнежа, обл.Плевен.

Завършва средно образование в ТМТ „9-ти Май” гр.Червен бряг.

Завършил висше образование – Висш Институт – МВР , специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността“ .С указ №2415/87 г. – придобива специалност „Право“. Семейно положение – женен.

Съдебен кандидат в ОС гр.Плевен за периода 03.10.1994 г. до 30.04.1995 г.

В Районен съд гр.Червен бряг- Държавен съдебен изпълнител – 17.04.1995 г. до настоящия момент;

НЕЛИ ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА

Съдия по вписванията при Районен съд гр.Червен бряг

Телефон: тел: (0659) 9 22 81 / 9 30 09

Родена на 04.08.1977 г. в гр. Червен бряг, общ.Червен бряг, обл.Плевен.

Завършила висше юридическо образование в ЮЗУ „ Неофит Рилски “ гр. Благоевград , квалификация „Магистър“, специалност „Право“.

Работила е като юрисконсулт към Нотариус Бойка Маринова с район на действие РС Луковит от м.11.2011 до 12.2019 г.

юрисконсулт в ЕТ „ Инфофлекс " – от 01.12.2010 г. до 10.2011 г.

В Районен съд гр.Червен бряг постъпва като съдия по вписванията – 04.02.2020 г. до настоящия момент

Административен секретар

Административен секретар

Телефон: тел: (0659) 9 30 09; факс: (0659) 9 23 26

E-mail: chbryag-rs@justice.bg

РОСИЦА ИВАНОВА

Главен счетоводител

Телефон: тел: (0659) 9 30 09

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация