C C C C A+ A A- X

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА

Дата на публикуване 16 март 2020 Последна редакция 27 април 2020 Новини Отпечатай

ИЗМЕНЕНИЯ в ЗМИДПВИП в сила от 09.04.2020г.

 

Съгласно пар.12 от Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в Д.В. бр. 34/09.04.2020г. , производствата и

 дела, по които сроковете не спират да текат са следните:

I.  Наказателни съдебни производства

 1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и по чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 2. Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 3. Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 4. Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 5. Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 6. Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 8. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 9. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 10. Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 11. Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето;
 12. Делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания за задържане или предаване на лица;
 13. Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
 14. Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
 15. Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс;
 16. Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс;
 17. Делата по чл. 355 от Наказателния кодекс;
 18. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс;
 19. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 20. Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение;
 21. Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс.

II.   Граждански и търговски съдебни производства

 1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
 2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
 3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
 4. Обезпечителните производства;
 5. Делата за обезпечаване на доказателства;

 

 1. Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс;
 2. Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.

III.   Административни съдебни производства

 1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс;
 2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 3. Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
 4. Обезпечителните производства;
 5. Делата за обезпечаване на доказателства;
 6. Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 7. Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс;
 8. Делата по Закона за обществените поръчки;
 9. Делата по Закона за концесиите;
 10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 11. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост;
 12. Делата по Изборния кодекс;
 13. Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;
 14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;
 15. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;
 16. Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“

Пълният текст на Заповед № РД-09-49 виж в прикачения файл.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация